Świetlica szkolna

W pierwszym semestrze roku szkolnym 2014/2015 świetlica objęła działalnością opiekuńczo – wychowawczą 101 wychowanków z klas 0-III Szkoły Podstawowej oraz uczniów z klas IV-V.

W związku z potrzebą wynikających z dużej ilości dzieci zgłoszonych do udziału
w zajęciach świetlicowych w godzinach popołudniowych, zajęcia te odbywały się równolegle w dwóch salach. Zajęcia prowadzone w świetlicy były oparte o zatwierdzony na początku roku szkolnego planie pracy świetlicy.

Tematyka zajęć uwzględniała kalendarzowy układ roku, oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny, jak
i grupowy, odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.

Uczniowie na początku roku szkolnego zostali zapoznani z regulaminem świetlicy, poznali prawa i obowiązki ucznia, oraz zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po budynku szkolnym.

Świetlica czuwała nad bezpieczeństwem wychowanków, organizowała zajęcia
i zabawy integrujące grupę. Systematycznie przeprowadzane były pogadanki na temat kultury zachowania, dotyczące bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły, podczas zabaw na boisku szkolnym, w trakcie wypoczynku w czasie ferii zimowych, podczas zajęć świetlicowych, oraz dotyczące poszanowania gier, zabawek świetlicowych i utrzymania porządku w świetlicy. Podejmowano także działania celem eliminacji negatywnych zachowań. Współpracowano z dyrekcją, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, oraz rodzicami.

Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych według miesięcznych planów pracy świetlicy, znalazło się wiele różnych form zajęciowych, mianowicie:
- gry i zabawy grupowe w świetlicy,

- zajęcia plastyczno-techniczne,( origami płaskie i przestrzenne, wycinanki, wykonanie prac tematycznych różnymi technikami)

- zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce, słuchowiska),

-zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, puzzle, karty),

- zajęcia dramowe (krótkie formy aktorskie, próby inscenizacji krótkich przedstawień lub wierszy),
- zajęcia literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści, plastyczne przedstawianie utworów literackich),
- zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów przyrodniczych, oraz prezentacji multimedialnych),
- konkursy, zagadki, łamigłówki,

- zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu na szkolnym boisku oraz w sali gimnastycznej.

- zajęcia komputerowe.

Podczas przebywania w świetlicy dzieci miały również czas przeznaczony na zjedzenie posiłku przyniesionego z domu, odrabianie zadań domowych, oraz odpoczynek w formie zabaw dowolnych według własnych zainteresowań. W pracy na świetlicy zwracano uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania kontaktów
z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych drogą bez przemocy, panowania nad emocjami, jak również na upowszechnienie zasad kultury osobistej. Wdrażano uczniów do przestrzegania regulaminu świetlicy i ujętych w nim zasad. Starano się wyrobić u dzieci nawyk utrzymywania porządku i troski o wspólne mienie oraz dbałości o środowisko naturalne. Poprzez zajęcia plastyczno-techniczne próbowaliśmy rozwijać wrażliwość i aktywność twórczą u dzieci, oraz ich zainteresowania i uzdolnienia. Prace uczniów eksponowane były na tablicy ściennej, dekorujących świetlicę, oraz korytarz szkolny.

Ważniejsze wydarzenia z życia świetlicy:

GALERIA

DYŻURY PRACY NAUCZYCIELI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2014/2015

powrót

PLAN PRACY DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

7.30-8.00

Schodzenie się dzieci, rozmowy, pogadanka z dziećmi, zabawy integracyjne.

8.00-9.00

Przygotowywanie się do zajęć, powtarzanie wiadomości, sprawdzanie poprawności wykonanych zadań domowych.

9.00-10.00

Zabawy dydaktyczne, zabawy słowne, zgadywanki, rebusy. Gry stolikowe.

10.00-10.45

Zajęcia tematyczne,( plastyczne, czytelnicze, zajęcia żywego słowa, konkursy, quizy, gry, zajęcia integracyjne) wg. Planu pracy świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Miejskich nr 1
w Mszanie Dolnej

10.45-11.30

Zajęcia w grupach zainteresowań

11.30-12.30

Gry i zabawy ruchowe

12.30-14.00

Obiad, odrabianie zadań domowych, nauka własna.

14.00-15.00

Zajęcia tematyczne,( plastyczne, czytelnicze, zajęcia żywego słowa, konkursy, quizy, gry, zajęcia integracyjne) wg. Planu pracy świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Miejskich nr 1

15.00-16.30

Zabawy rekreacyjno ruchowe na powietrzu lub w Sali gimnastycznej.

Zajęcia w grupach zainteresowań.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1 W MSZANIE DOLNEJ – ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN ŚWIETLICY W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1

W MSZANIE DOLNEJ

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.  Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa o systemie oświaty

z dnia7 września 1991r. (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).

2.  Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo

opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie wychowawczym szkoły.

3.  W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i miesięcznego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

4.  Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy, modyfikowany w miarę potrzeb i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

5.  W świetlicy prowadzone są zajęcia w zróżnicowanych wiekowo grupach wychowawczych. Liczba dzieci w grupie nie może  przekraczać 25 uczniów.

 

§ 2

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

1.Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa:

- nie biegamy

- nie wychodzimy na krzesła

- nie siadamy na stolikach

2. Przestrzegamy zasad kulturalnego zachowania się:

- nie krzyczymy

- nie używamy przemocy

- nie przeszkadzamy innym

- nie używamy wulgaryzmów

- nie wyśmiewamy

- nie obrażamy innych

3. Pamiętamy o zwrotach grzecznościowych

- PRZEPRASZAM

-PROSZĘ

-DZIĘKUJĘ

-DZIEŃ DOBRY

-DOWIDZENIA

4. Korzystamy ze sprzętu, narzędzi, materiałów, znajdujących się w świetlicy. Pamiętamy by o nie dbać

5. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach

6. Rozwijamy swoje zainteresowania i uzdolnienia

7. Bawimy się i współpracujemy ze sobą

8. Po zakończonej zabawie współpracujemy ze sobą

9. Posiłki spożywamy przy stolikach, plecaki stawiamy pod ścianą, dbamy o czystość osobistą i estetyczny wygląd

10.Korzystamy z pomocy wychowawców świetlicy

11. Zgłaszamy wychowawczyni każde wyjście ze świetlicy

12. Dostarczamy pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na zwolnienie ze świetlicy

13. W czasie zajęć świetlicowych nie korzystamy ze sklepiku szkolnego

14. Na obiad uczniowie ze świetlicy idą pod opieką wychowawcy świetlicy.

Cele i zadania świetlicy

 

1. Głównym celem świetlicy jest:

a.  zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,

b.  tworzenie w miarę możliwości warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,

c.  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:

a.  zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych,

b.  pomoc w odrabianiu lekcji,

c.  organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

e.  współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,

f.  kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

g.  rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.

 

§ 3

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor. 

2.  Świetlica szkolna funkcjonuje 5 dni w tygodniu w godzinach dostosowanych do faktycznych potrzeb uczniów.

3.  Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie do świetlicy szkoły kompletnie wypełnionej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka – „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”.

4.  Zawarte w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” informacje stanowią podstawę przyjęcia dziecka do świetlicy oraz służą zapewnieniu mu bezpieczeństwa.

5.  Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się
z chwilą jego przyjścia do świetlicy.

6.  Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej, rozpoczynający zajęcia lekcyjne, wysyłani są na nie przez nauczyciela świetlicy.

7.  Po skończonych zajęciach uczniowie idą do świetlicy szkolnej pod kierunkiem nauczyciela, z którym odbyła się ostatnia lekcja. Nauczyciel winien jest dopilnować aby uczniowie bezpiecznie trafili do świetlicy bądź pod opiekę rodziców/prawnych opiekunów/osoby upoważnionej do odbioru.

8.  W świetlicy, wszyscy uczniowie mają możliwość odrabiania prac domowych.

9. W czasie zajęć świetlicowych uczniowie nie mogą korzystać ze sklepiku szkolnego.

10. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej chodzą na obiady z wychowawcą świetlicy w czasie przeznaczonym dla świetlicy w stołówce. Nie chodzą na obiad samodzielnie podczas przerw.

11. Uczniowi nie wolno samemu opuszczać terenu szkoły.

12. Wyjścia do toalety i do domu muszą być zgłaszane nauczycielowi.

13. Pierwszego i ostatniego dnia roku szkolnego świetlica jest nieczynna.

 

§ 4

Odbieranie dzieci.

 

1.  Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub osoby przez nich pisemnie upoważnione, wpisane w karcie zgłoszenia.

2.  Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:

a.  samodzielnych wyjść ucznia do domu,

b.  odbierania ucznia przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun.

3.  Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców, prawnych opiekunów piśmie.

4.W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców/prawnych opiekunów
o zwolnieniu ucznia z zajęć świetlicowych dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

5.  Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na samodzielne powroty ucznia do domu wyrażona

telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez nauczyciela świetlicy.

6.  W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy, w przypadku braku kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom.

§ 5

Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy.

 

1.  Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

a.  zorganizowanej opieki wychowawczej;

b.  życzliwego traktowania;

c.  poszanowania godności osobistej;

d.  uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców;

e.  zgłaszania własnych propozycji zabaw;

f.  korzystania z wyposażenia świetlicy;

g.  pomocy przy odrabianiu lekcji;

h.  ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;

i.  korzystania w świetlicy z telefonów komórkowych jedynie w uzasadnionych przypadkach;

 

2.  Uczeń jest zobowiązany do:

a.  przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zgłoszenia swojej obecności  wychowawcy;

b.  przestrzegania regulaminu świetlicy – „Regulamin świetlicy” i innych jeśli takie obowiązują;

c.  przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy;

d.  kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

e.  pomagania młodszym kolegom;

f.  dbania o wspólne dobro, ład i porządek;

g.  dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów;

h.  stosowania się do próśb i  poleceń wychowawców;

i.  aktywnego uczestnictwa w zajęciach;

j.  odrabiania lekcji jeśli rodzic tak postanowi;

k.  informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców).

  § 6

System oceny zachowania ucznia w świetlicy.

 

System oceny zachowania i pracy uczniów przebywających w świetlicy szkolnej ma na celu wzmacnianie postaw pozytywnych.

Zachowania pozytywne:

-  włączanie się w działalność świetlicy - udział w konkursach, zabawach i grach;

-  kulturalne zachowania: używanie zwrotów grzecznościowych;

-  tworzenie prac;

-  pomoc kolegom i koleżankom, zwłaszcza słabszym i młodszym;

-  pomoc wychowawcy;

-  dbałość o porządek w sali świetlicowej, pomoc w sprzątaniu;

-  wzbogacanie świetlicowego zbioru zabawek i gier;

-  szacunek dla cudzej własności;

Zachowania negatywne:

-  niekoleżeńskość, brak pomocy kolegom i koleżankom;

-  niekulturalny sposób odzywania się - krzyczenie, niewłaściwe słownictwo;

-  brak dbałości o porządek wokół siebie, bałaganiarstwo;

-  wyjście ze świetlicy bez powiadomienia wychowawcy ;

-  niszczenie świetlicowego zbioru zabawek i gier lub rzeczy należących do kogoś innego;

- przywłaszczenie cudzej rzeczy;

-  kłamstwo, oszustwo;

- brak reakcji na prośby i polecenia wychowawcy;

Wychowawcy świetlicy dokonują oceny zachowania uczniów i pracy na zajęciach zgodnie z przyjętymi kryteriami zawartymi w regulaminie świetlicy.

Na zakończenie roku szkolnego dzieci, które wyróżniają się swoją postawą
i zaangażowaniem w życie świetlicy zostaną nagrodzone i otrzymają tytuł:

„Super świetlika”.

§ 7

Nagrody, wyróżnienia i kary

 

1.  Nagrody, wyróżnienia udziela wychowawca świetlicy poprzez pochwałę ( w obecności

uczniów, wychowawcy klasy/rodzica/prawnego opiekuna).

2.  Karą w świetlicy jest upomnienie (w obecności uczniów, wychowawcy klasy), uwaga wpisana do dzienniczka ucznia, dziennika zajęć, rozmowa z rodzicami.

3.  Oceny zachowania uczniów w świetlicy uwzględniane są przez wychowawcę klasy przy wystawianiu oceny półrocznej i rocznej.

4. Karą dla ucznia może być odsunięcie od zajęć prowadzonych w świetlicy.

§ 8

Współpraca z rodzicami.

 

1.  Zadaniem świetlicy jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli

z rodzicami.

2.  Wspólnym celem działań rodziców i nauczycieli świetlicy jest wychowywanie, edukowanie i opieka nad naszymi uczniami.

3.  Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej.

4.  W trakcie odbierania dzieci ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów następuje bieżąca wymiana informacji na temat postaw i zachowań uczniów.

5.  Podczas systematycznych kontaktów wychowawca i rodzic mogą wspólnie wypracować

sposoby rozwiązywania zaistniałych problemów.

6.  Odpowiedzialność za rzeczy zniszczone przez dziecko spoczywa na rodzicach/opiekunach prawnych.

7. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku posiłków i napoi podczas pobytu dziecka w świetlicy.

  § 9

Prawa i obowiązki wychowawcy świetlicy.

 

1.  Nauczyciel świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do przekazania ich rodzicom/opiekunom prawnym.

2. Nauczyciel  prowadzi zajęcia programowe i inne wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.

3.  Prowadzi dziennik zajęć świetlicowych.

4.  Nauczyciel świetlicy informuje wychowawców poszczególnych klas o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny z zachowania.

5.  W przypadku zaistnienia wypadku, któremu uległ wychowanek, niezwłocznie powiadamia pielęgniarkę szkolną/ Pogotowie Ratunkowe, rodziców/opiekunów prawnych oraz Dyrektora szkoły.

6.  Współpracuje z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem, logopedą szkolnym oraz rodzicami.

7.  Wspomaga działania szkoły w procesie dydaktyczno – wychowawczym.  .

8. Wychowawcy  świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przynoszone przez dzieci z domu.

§ 10

Dokumentacja pracy świetlicy

 

1.  Dzienniki zajęć świetlicowych.

2.  Roczny plan pracy świetlicy.

3.  Miesięczne plany pracy świetlicy.

4.  Sprawozdania z działalności świetlicy półroczne i roczne.

5.  Regulamin świetlicy szkolnej.

6.  Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

7.  Strona internetowa świetlicy szkolnej.

§ 11

Postanowienia końcowe

 

1.  Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej zostają zapoznani z Regulaminem świetlicy na początku roku szkolnego.

2.  Regulamin świetlicy jest dostępny na stronie internetowej szkoły

w zakładce Świetlica oraz w wersji papierowej u nauczycieli świetlicy.

3.  Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do przestrzegania po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.