SZKOŁA PODSTAWOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Każdy uczeń ma wpływ na organizację i przebieg życia zbiorowego na terenie szkoły.

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 składa się z Samorządu Szkoły Podstawowej oraz Samorządu Gimnazjum, które współpracują ze sobą w razie potrzeb.

II. ORDYNACJA WYBORCZA

 

1. Do dnia 10 września klasy III-VI typują swoich kandydatów do SU

2. Zostaje powołana spośród wszystkich uczniów Komisja Wyborcza. Członek Komisji nie może kandydować do Samorządu.

3. Po otrzymaniu listy kandydatów Komisja Wyborcza zatwierdza ją i podaje do wiadomości wszystkich uczniów.

4. Po 7 dniach od ogłoszenia listy kandydatów odbywają się wybory pod nadzorem Komisji Wyborczej. W tym czasie kandydaci mogą prowadzić kampanię przedwyborczą.

5. Wybory są tajne.

6. Każdy uczeń ma prawo oddania jednego głosu na kandydata.

7. Przewodniczącym oraz zastępcą SU zostają uczniowie, którzy otrzymają największą ilość głosów.

8. Sekretarzem oraz Skarbnikiem zostają kolejne osoby pod względem otrzymanych głosów.

9. Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół wyborów i ogłasza wyniki najpóźniej na drugi dzień po wyborach.

10. Kadencja Rady SU trwa 1 rok.

11. Opiekunem Samorządu zostaje osoba powołana przez Dyrektora szkoły bądź Radę Pedagogiczną oraz pozytywnie zatwierdzona przez samych uczniów.

Powrót

III. CELE ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO .

1. Celem Samorządu Uczniowskiego jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb całej wspólnoty uczniowskiej, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju osobowości uczniów, warunków do pełnego ich uczestniczenia w życiu szkoły oraz przestrzegania zasad kultury współżycia, dbałości o ład, porządek i estetykę szkole i w jej obejściu.

2. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły Podstawowej, Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw ucznia takich jak:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami, i stawianymi wymaganiami.

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

Powrót

IV.PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2006/2007

ZADANIA TERMIN REALIZACJI
1.WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
IX
2.POWYBORCZA DYSKOTEKA
XI
3. ZBIÓRKA PIENIĘDZY -,,DAR SERCA"
CAŁY ROK
4 UDZIAŁ W ,,PASOWANIU PIERWSZOKLASISTÓW .
X
5. AKCJA ,,ZNICZ"
X
6.OPIEKA NAD GROBAMI ZMARŁYCH NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW, UCZNIÓW I ŻOŁNIERZY.
X
7.ZBIÓRKA ZABAWEK DLA DZIECI Z DOMU DZICKA
XII
8.SZKOLNY MIKOŁAJ
XII
9.SKŁADANIE ŻYCZEŃ Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA OSOBOM PRYWATNYM ORAZ INSTYTUCJĄ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SZKOŁĄ.
XII
10.POMOC W ZORGANIZOWANIU BALU KARNAWAŁOWEGO
I
11. WALENTYKOWA DYSKOTEKA- KONCERT ŻYCZEŃ
II
12 ZORGANIZOWANIE SAMOPOCY KOLEŻEŃSKIEJ
II
13.SKŁADANIE ŻYCZEŃ Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH OSOBOM PRYWATNYM ORAZ INSTYTUCJĄ WSPÓŁPRACUJĄCYM ZE SZKOŁĄ
IV
14.ZBIÓRKA ZABAWEK DLA DZIECI UBOGICH, WYKONANIE PACZEK Z OKAZJI DNIZ DZIECKA
V
15. KONKURS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY
VI
16. PRZEPROWADZENIE AKCJI UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW
VI
17. NIESIENIE POMOCY INNYM -ZBIÓRKA PIENIĘDZY, DARÓW
W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB
18. PROWADZENIE GAZETKI SAMORZĄDOWEJ
CAŁY ROK
19. POMOC W ORGANIZACJI IMPREZ SZKOLNYCH, KONKURSÓW, PROWADZENIE APELI
W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB